FAQ

Concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminata a postului contractual vacant de execuţie de Expert IA(S)

Data: 
Friday, February 13th, 2015

Agentia de Administrare a Reţelei Naţionale de Informatică pentru Educaţie şi Cercetare, în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 şi ale HG nr. 286/2011 cu modificările şi completările ulterioare, anunţă organizarea în data de 09.03.2015 ora 13,00 la sediul A.A.R.N.I.E.C – Agenţia Bucureşti din Splaiul Independentei nr 313, camera 505/506, sector 6,  Bucureşti, a CONCURSULUI pentru ocuparea pe perioadă nedeterminata a postului contractual vacant de execuţie de Expert IA(S), specialitate tehnică / informatică, în cadrul aparatului central al Agenţiei.

Încadrarea se va face pe ½ normă; 

Condiţii generale pentru ocuparea postului:

 - absolvent studii superioare de lungă sau scurtă durată în profil ( informatică),

 - vechime minimă în specialitate de 2 ani;

 Condiţii specifice pentru ocuparea postului:

1. Studii de specialitate: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii fundamentale superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul tehnologiei informaţiei şi a telecomunicaţiilor.

2. Perfecţionări / specializări în domeniu;

3. Cunoştinţe de operare/programare pe calculator (necesitate si nivel):  sunt necesare cunoştinţe de operare pe calculator - nivel avansat.

4.Limbi străine (necesitate şi nivel de cunoaştere): cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională: citit, scris, vorbit: nivel de bază.

5.Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: meticulozitate, promptitudine, abilităţi de comunicare, capacitate de a lucra sub stres.

6.Cerinţe specifice: disponibilitate pentru delegaţii şi pentru lucru în program prelungit în anumite condiţii.

 Concursul va consta din:

- proba scrisă si interviu;

 Actele necesare înscrierii sunt:

-        cerere de înscriere la concurs;

-        copia actului de identitate;

-        copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului;

-        copie după carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţe care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;

-        cazier judiciar  sau o declaraţie pe proprie răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează; (candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului;

-        adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

-        curriculum vitae;

 

Înscrierile se fac până la data de 27.02.2015, inclusiv, ora 16,00, la sediul A.A.R.N.I.E.C – Agenţia Bucureşti din Splaiul Independentei nr 313, camera 505/506, sector 6, Bucureşti, telefon 021 / 317.11.75 (persoană de contact – Dumitru Elena Loise / Ungureanu Steliana).

 

Bibliografie:

1. Computer Networks, 5th Edition - Andrew S. Tanenbaum, David J. Wetheral 2. Debra Cameron, " Optical Networking," Wiley, December 2001 3. Rajiv Ramaswami, Kumar Sivarajan, " Optical Networks: A Practical Perspective (Second Edition)," Morgan Kaufmann Publishers, October 2001 4. Introduction to DWDM Technology - Cisco Press - http://www.cisco.com/application/pdf/en/us/guest/products/ps2011/c2001/ccmigration_09186a00802342cf.pdf 5. Bahaa E.A. Saleh, M. C. Teich, " Fundamentals of Photonics," Wiley, August 1991

 

Tematică:

Administrarea reţelelor informatice, configurarea şi securizarea acestora în mediul educaţional şi de cercetare.

 

Datele de desfăşurare a probelor de concurs:

 

(02.03.2015 ora 13,00 - afişare rezultate - selecţie dosare);

(03.03.2015 ora 13,00 – contestare - selecţie dosare);

(04.03.2015 ora 13,00 - soluţionare contestaţii şi afişare rezultate  - selecţie dosare);

(09.03.2015 ora 13,00 - susţinere probă scrisă); proba scrisă constă în redactarea unei lucrări al cărui subiect se stabileşte pe baza bibliografiei şi a tematici de concurs;

(10.03.2015 ora 13,00 – afişare rezultate - proba scrisă);

(11.03.2015 ora 13,00 – contestare - proba scrisă);

(12.03.2015 ora 13,00 – soluţionare contestaţii şi afişare rezultate - proba scrisă);

(13.03.2015 ora 13,00 – susţinere interviu);

(16.03.2015 ora 13,00 – afişare rezultate - probă interviu);

(17.03.2015 ora 13,00 – contestare - probă interviu);

(18.03.2015 ora 13,00 – soluţionare contestaţii şi afişare rezultate - probă interviu);

(19.03.2015 ora 16,00 – afişare rezultate finale);

 

Tematica concursului, bibliografia, fişa postului, documentele necesare înscrierii şi alte informaţii suplimentare se găsesc pe site-ul instituţiei:

Bibliografie http://www.roedu.net/angajari/20150212/Bibliografie.doc

Fișa înscriere concurs http://www.roedu.net/angajari/20150212/Fisa_insscriere_concurs.doc

Fișa postului http://www.roedu.net/angajari/20150212/Fisa_post-expert_IA(S).doc

 

Director general,

                                                                   Dinu Gheorghe

RoCSIRT

RoCSIRT Logo

Calendar

M T W T F S S
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
 
Add to calendar