ViewBag.Content.Code

Misiune

Agenţia de Administrare a Reţelei Naţionale pentru Educaţie şi Cercetare, administrează şi dezvoltă reţeaua RoEduNet care asigură servicii de comunicaţii de date pentru instituţiile de cercetare şi academice de toate gradele din România. În context european, Agenţia este membru al consorţiului GEANT, reţeaua care interconectează toate reţelele pentru cercetare şi educaţie din ţările membre ale Uniunii Europene. În fiecare ţară membră există câte o instituţie similară RoEduNet care are statut de reţea pentru cercetare şi educaţie, termenul utilizat pentru a denumi o astfel de instituţie este NREN - National Research and Education Network. Obiectivele fiecărui NREN au fost definite în cadrul programelor GEANT şi GEANT2, programe finanţate de Comisia Europeană şi asumate de aceasta, şi se pot rezuma astfel:

 • funcţionarea ca infrastructură de comunicaţii informaţională bazată pe tehnologii de ultimă generaţie pentru a asigura servicii pentru cercetare şi educaţie şi
 • realizarea de activităţi de cercetare ştiinţifică în nume propriu în vederea implementării de noi servicii şi tehnologii de comunicaţii.

Prin definiţie, atribuţii, precum şi din practica ţărilor membre ale Uniunii Europene, există câte un singur NREN în fiecare ţară, iar această reţea nu oferă servicii comerciale de acces Internet decât ca serviciu suplimentar conectării la reţelele academice din Europa şi din lume. De altfel, aceasta este una dintre condiţiile de participare în cadrul proiectelor GEANT de construire şi exploatare a reţelei pan-europene pentru cercetare şi educaţie. În acest fel a fost delimitată clar diferenţa dintre o instituţie/companie care oferă servicii de acces Internet (ISP - Internet Service Provider) şi instituţia care acţionează ca NREN. Agenţia este membru în calitate de NREN pentru România al reţelei pan-europene GEANT din anul 2000, membru cu drept de vot în Comisia de Politici (NREN PC - National Research and Education Network Policy Committee) privind operarea reţelei GEANT şi a politicilor privind reţelele naţionale ale ţărilor membre ale consorţiului în vederea armonizării legislaţiei care guvernează operarea acestora.

Începând cu trimestrul doi al anului 2008, în conformitate cu politica de dezvoltare a reţelei GEANT aprobată în şedinţa NREN PC din 25 octombrie 2007 de la Riga, Agenţia găzduieşte nodul Bucureşti (POP GEANT Bucureşti) al reţelei europene cu atribuţii privind conectarea ţărilor din Sud Estul Europei la infrastructura GEANT. Menţionăm că DANTE, administratorul şi operatorul reţelei GEANT, operează mai multe astfel de noduri în toată Europa, iar prezenţa unuia în România este o recunoaştere a activităţii reţelei din România şi, în acelaşi timp, constituie un angajament al României în dezvoltarea reţelei pan-europene pentru cercetare şi educaţie.

În plan naţional, Agenţia prin reţeaua RoEduNet asigură conexiuni de date pentru universităţi, şcoli şi licee, pentru instituţiile de cercetare din România, spitale universitare, biblioteci, muzee şi instituţii culturale. Acestea sunt conectate prin intermediul unui număr de 47 puncte de prezenţă a reţelei RoEduNet în ţară, găzduite de către Universităţi Inspectorate Şcolare Judeţene în municipiile reşedinţă de judeţ sau licee. Traficul este agregat la nivel regional, agregarea prin şapte centre de operare a reţelei.

În concluzie, atribuţiile principale ale Agenţiei pot fi enumerate astfel:

 1. asigură administrarea şi operarea reţelei naţionale de comunicaţii pentru educaţie şi cercetare RoEduNet şi a conexiunilor internaţionale ale acesteia în scopul interconectării reţelelor de comunicaţii ale unităţilor şi instituţiilor conectate la Reţea.
 2. desfăşoară activitate de cercetare ştiinţifică, participă la proiecte de cercetare ştiinţifică europene, naţionale, regionale şi locale în calitate de Reţea;
 3. elaborează şi pune în aplicare proiecte de dezvoltare şi modernizare a Reţelei naţionale de informatică, precum şi proiecte pentru introducerea de noi servicii în acord cu cerinţele comunităţii educaţionale şi de cercetare din România şi a obligaţiilor asumate în cadrul parteneriatelor în domeniu din care România face parte;
 4. îndeplineşte toate atribuţiile specifice stabilite în plan naţional şi european în calitate de NREN - National Research and Education Network;
 5. oferă asistenţă tehnică şi consultanţă în domeniul comunicaţiilor de date instituţiilor conectate la reţeaua RoEduNet, prin contracte de consultanţă sau de expertiză;
 6. realizează alte atribuţii specifice domeniului de activitate stabilite prin Regulamentul de organizare şi funcţionare al Agenţiei de către Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării.

Având în vedere caracterul academic al reţelei RoEduNet, în conformitate cu actul normativ de înfiinţare (HG 1609/2008) la reţeaua pentru educaţie şi cercetare se pot conecta următoarele tipuri de instituţii:

 1. unităţi şi instituţii publice subordonate Ministerului Educaţiei şi Cercetării;
 2. unităţi şi instituţii de cercetare-dezvoltare acreditate şi definite conform art. 7 din Ordonanţa Guvernului nr. 57/2002 cu modificările şi completările ulterioare;
 3. unităţi şi instituţii de cercetare-dezvoltare atestate şi definite conform art. 8 din Ordonanţa Guvernului nr. 57/2002 cu modificările şi completările ulterioare, numai pentru activitatea de cercetare dezvoltare;
 4. unităţi şi instituţii de educaţie de toate gradele atestate de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului;
 5. clinici şi spitale universitare atestate de către Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului şi Ministerului Sănătăţii Publice, conform Legii Învăţământului;
 6. biblioteci, muzee şi instituţii publice de cultură subordonate sau în coordonarea Ministerului Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional.

Serviciile de bază în reţeaua pentru educaţie şi cercetare nu se taxează. Aceste servicii includ transportul datelor între nodurile reţelei, transportul datelor în rețeaua GEANT (reţeaua pentru cercetare şi educaţie europeană) şi în reţeaua Internet. Cheltuielile privind instalarea şi întreţinerea conexiunii între punctul de prezenţă al reţelei RoEduNet şi nodul reţelei conectate se asigură de către instituţia conectată. Agenţia poate instala şi exploata reţele metropolitane de interconectare prin care să asigure parțial sau în totalitate. Astfel de reţele metropolitane sunt operaţionale în Bucureşti, Iaşi şi Cluj Napoca.