ViewBag.Content.Code

Regulament

Extras din Regulamentul de Organizare și Funcționare al Agenției ARNIEC / RoEduNet - Principalele reguli de utilizare a reţelei pentru educaţie şi cercetare

Art. 1. Regulile cuprinse în această anexă sunt principalele reguli obligatorii pentru toţi utilizatorii reţelei şi se afişează pe sit-ul instituţiei. În plan internaţional aceste reguli vor fi referite ca AUP – Acceptable Use Policy.

Art. 2. Regulile din această Anexă se pot modifica cu aprobarea Consiliului Tehnico Economic şi se completează cu regulile impuse de către reţeaua europeană pentru Cercetare şi Educaţie.

Art. 3. Principii generale

a) Reţeaua pentru educaţie şi cercetare este o infrastructura de comunicații de interes național, definita si dezvoltată în cadrul sistemului educației şi cercetării naționale.

b) Reţeaua este parte a reţelei europene pentru educaţie şi cercetare şi este destinată doar instituţiilor care fac parte din sistemul educaţiei şi cercetării în acord cu reglementările legale în domeniu.

c) Rețeaua naţională este conectată cu reţeaua Europeană pentru educaţie şi cercetare, regulile de utilizarea a acesteia se aplică şi reţelei naţionale.

d) Reţeaua naţională asigură pentru instituţiile conectate la aceasta acces la reţeaua Internet, utilizatorii reţelei respecta principiile şi reglementările internaționale în vigoare cu privire la reţeaua Internet.

e) Orice activitate care se desfăşoară prin intermediul reţelei trebuie sa respecte legislația internă şi internațională, precum si regulile din această anexă.

f) Datele care tranzitează reţeaua aparţin instituţiei din care provin, responsabilitatea privind conţinutul traficului aparţine instituţiei din care acesta provine.

Art. 4. Politica de acces şi interconectare

a) Orice instituţie conectată la reţea are acces liber şi egal la toate resursele reţelei pentru serviciile de bază;

b) Toţi utilizatorii reţelei trebuie să folosească resursele Reţelei în scop academic şi de cercetare în conformitate cu regulile stabilite prin acest document şi legile în vigoare în domeniu;

c) Agenţia, prin administratorii Reţelei sunt abilitaţi să ia măsuri de limitare a accesului pentru instituțiile care încalcă prezentul regulament. Aceste măsuri constau în întreruperea parţială sau totală a furnizării unora sau a tuturor serviciilor de acces la Reţea către unul sau mai multe sisteme de calcul din reţeaua unei instituţii. Pentru situaţiile care pun în pericol funcţionarea Reţelei sau a reţelei unei alte instituţii se poate lua măsura întreruperii conexiunii după anunţarea prin telefon sau fax a reprezentantului instituţiei în cauză.

d) Măsurile prevăzute la punctul anterior, se documentează în sistemul de deranjamente şi se iau pe termen limitat până la rezolvarea incidentului. Reprezentantul instituţiei conectate va fi înştiinţat imediat în legătură cu incidentul, măsura adoptată şi acţiunile care trebuie efectuate pentru ridicarea restricţiei.

e) Pentru optimizarea traficului în zonele metropolitane şi regionale, unităţile regionale pot realiza interconectări prin nodurile reţelei cu furnizori de servicii Internet. Aceste conexiuni se supun regulilor din această anexă şi sunt folosite astfel încât să permită exclusiv transmisia de date spre şi dinspre instituţiile conectate.

f) f. Instituţiile conectate nu au dreptul să realizeze interconectări cu furnizori de servicii internet pentru a evita accesul şi utilizarea neautorizată a reţelei pentru educaţie şi cercetare. Pentru situaţiile documentate, la cererea expresă a instituţiei conectate Consiliul Tehnico Economic poate aviza astfel de conectări care vor fi aprobate de către forul tutelar al Agenţiei.

Art. 5. Drepturi şi obligaţii ale utilizatorilor reţelei

a) toate persoanele din cadrul instituţiilor conectate la Reţea trebuie sa respecte legile in vigoare precum şi prezentul document,

b) toţi utilizatorii vor utiliza resursele Reţelei în mod legal, etic şi pentru scopuri academice (educaționale, culturale, științifice), administrative şi/sau incidental in scop personal necomercial,

c) se considera apriori că toţi utilizatorii sunt de buna credința şi comportamentul lor este corespunzător unor standarde ridicate de morală şi etică,

d) utilizatorii îşi asumă răspunderea pentru orice utilizare neautorizată sau ilegală a resurselor pe care le utilizează în reţea,

e) utilizarea intenționată a resurselor pentru orice alt scop exceptând pe cel academic (educațional, cultural, științific), administrativ sau incidental personal - necomercial va fi considerată neautorizată. Fără a ne limita, prezentăm câteva exemple de utilizare neautorizată:

i. utilizarea resurselor pentru alt scop decât au fost alocate,

ii. utilizarea unui calculator sau cont de acces la un calculator fără autorizare sau punerea acestora la dispoziție către terți (persoane sau grupuri) fără autorizația explicită a instituției din care face parte utilizatorul,

iii. inspectarea, modificarea sau ștergerea, obținerea de copii, publicarea sau adăugarea de fișiere, programe sau parole pe care persoana respectiva nu este autorizata sa le acceseze,

iv. utilizarea resurselor, în particular posta electronica, servere de web şi buletine pentru a transmite mesaje obscene, repetate, frauduloase nesolicitate sau cu caracter comercial,

v. scrierea, utilizarea sau distribuirea unor programe ce deranjează alți utilizatori sau deteriorează componentele hardware sau software ale unor resurse de calcul sau de comunicație (de exemplu virușii),

vi. distrugerea sau încercarea de a distruge securitatea sistemelor de calcul,

vii. compromiterea sau tentativa de compromitere a integrității sistemelor de calcul şi a programelor instalate pe acestea,

viii. utilizarea de copii ale programelor ce nu sunt autorizate sau licențiate,

ix. nerespectarea termenilor şi condițiilor de licențiere a programelor prin care instituția ce le deține este angajata,

x. copierea şi distribuirea de documente, software, media sau alte materiale în format electronic pentru care utilizatorul nu are drepturi de copiere şi distribuire, sau nu respectă cerinţele de la paragraful b,

xi. furtul sau deturnarea resurselor de calcul, cum ar : echipamente, informații, programe sau timp de utilizare. Angajarea în activităţi care, în mod inechitabil, duc la limitarea sau restricționarea utilizării facilitaților resurselor de calcul de către ceilalți utilizatori.

f) conducătorii instituțiilor conectate sunt direct responsabili pentru aplicarea regulilor din prezentul document, în numele instituției pe care o reprezintă, cât şi în numele utilizatorilor care folosesc resursele Reţelei prin intermediul reţelei proprii conectate la Reţea,

g) pentru relaţia cu Agenţia, instituţia trebuie să desemneze o persoană în calitate de administrator a reţelei propriei instituţii care va răspunde, în timp util, la toate solicitările administratorilor din cadrul Agenţiei şi va colabora cu aceştia în vederea rezolvării oricăror probleme tehnice sau incidente de securitate.

h) asigurarea securităţii resurselor şi sistemelor de calcul ale instituţiilor conectate care în sarcina administratorului reţelei instituţiei conectate,

i) conducătorul instituţiei conectate şi persoanele desemnate de acesta pentru relaţia cu Agenţia trebuie să respecte următoarele reguli:

i. să aibă adresă de mail oficială care va fi comunicată Agenţiei pentru corespondentă operativă şi trebuie să răspundă mesajelor transmise din partea Agenţiei în termen legal,

ii. să comunice numerele de telefon la care poate fi contactat pentru situaţii de urgenţă,

iii. să comunice numerele de fax la care poate fi contactat pentru transmiterea de documente oficiale din partea Agenţiei,

iv. să asigure informarea utilizatorilor din cadrul instituţie cu privire la caracterul şi scopul în care poate fi folosită Reţeaua,

v. să asigure prin reguli şi regulamente interne limitarea traficului care nu se face în scop educaţional şi de cercetare,

vi. să asigure blocarea traficului în cazul atacurilor informatice.

j) încălcarea prevederilor de mai sus dă dreptul administratorilor Agenţiei să limiteze traficul instituţiei şi accesul la Reţea în condiţiile Art. 4 litera c,

k) în cazul atacurilor informatice care pleacă din reţeaua instituţiei conectate aceasta va fi înştiinţată oficial şi va lua măsuri obligatorii de limitare şi eliminare a atacului. În cazul în care nu se iau măsuri, Agenţia are dreptul de a sista temporar conexiunea la Reţea.

Art. 6. Drepturi şi obligaţii ale administratorilor Reţelei

a) sunt persoane calificate, angajaţi ai Agenţiei care gestionează şi operează resursele Reţelei pentru asigurarea serviciilor oferite,

b) păstrează secretul de serviciu şi nu divulgă nici un fel de informaţii privind conţinutul traficului care tranzitează reţeaua spre sau dinspre instituţiile conectate,

c) răspund de buna funcţionare a resurselor pe care le au în administrare conform regulamentelor şi reglementărilor interne ale Agenţiei,

d) au obligaţia de a depune toate diligenţele în vederea perfecționării pregătirii profesionale,

e) respectă toate obligaţiile utilizatorilor Reţelei, având drepturi sporite faţă de utilizatorii obișnuiți, administratorii nu trebuie sa abuzeze de acestea,

f) vor controla periodic starea resurselor pe care le au in administrare si vor semnala persoanelor desemnate de către instituţiile conectate disfuncţionalităţile apărute ca urmare a acțiunii unor utilizatori de pe sistemele de calcul din reţea,

g) vor lua măsuri pentru descoperirea cazurilor de utilizare neautorizată sau ilegale a Reţelei şi serviciilor acesteia, precum si a autorilor acestora,

h) încălcarea regulilor prezentului regulament de către administratori se sancționează conform regulamentelor de funcţionare ale Agenţiei şi, după caz, acesta va răspunde administrativ sau penal.